Prawo

Dura lex, sed lex

ADR (fr.: L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, ang.: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.) – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r i podpisana pierwotnie przez 9 państw. Umowa ADR jest nowelizowana co dwa lata w roku nieparzystym. Od 1 stycznia danego roku obowiązuje nieobligatoryjnie (można stosować wersję poprzednią konwencji), od 1 lipca obowiązuje zawsze obligatoryjnie. Np. 1 stycznia 2017 wprowadzono wersję „ADR 2017”, jednak do końca czerwca 2017 można było stosować wersję „ADR 2015”.W 2017 roku umowa obowiązywała w 49 krajach.

Do października 2017 do umowy ADR przystąpiły następujące kraje:
Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska (akcesja 6 maja 1975), Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.a, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska (akcesja 6 maja 1975), Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa („doradcą ADR”), którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa.
W transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące substancje niebezpieczne powinny być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR.

Zgodnie z definicją Umowy ADR, „towary niebezpieczne” to materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR. Można je przewozić w sztukach przesyłki, luzem oraz w cysternach. Towary niebezpieczne mogą przyjmować postać stałą (jako materiały sypkie,granulowane, pastowate), ciekłą i gazową.

W Polsce wymogiem prawnym jest Ustawa o przewozie  towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112271367

Kary za naruszenia :

Niewyznaczenie Doradcy DGSA – 5.000 PLN,

Nie przesłanie w ustawowym terminie rocznego sprawozdania z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych :

1. jeżeli nie upłynęło 14 dni – 200 PLN

2. upłynęło co najmniej 14 dni  –  2.000 PLN

3. upłynęło co najmniej 3 miesiące – 5.000 PLN,

Niesporządzenie lub sporządzenie niezgodne z wymaganiami planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa – 5.000 PLN,

Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionego przez uczestnika przewozu towarów – 2.000 PLN za każdą osobę.

Doradztwo ds. transportu materiałów niebezpiecznych.

Każde przedsiębiorstwo, które dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku, powinno wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z tym transportem.

ul. K. Pułaskiego 24/2, 56-100 Wołów

514 768 800

andrzej.bukieda@interia.pl

Copyright © 2017-2022 Doradca ADR Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: WEBMETAMORFOZA