Wymagania

„Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie.” – Heraklit z Efezu.

OBOWIĄZKI GŁÓWNYCH UCZESTNIKÓW PRZEWOZU

Przepisy Umowy europejskiej odnoszące się do  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ADR ) dokładnie określają obowiązki każdego uczestnika obrotu towarami niebezpiecznymi. Do głównych uczestników należą: nadawca, przewoźnik oraz odbiorca. Inni uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych to następujący: załadowca, pakujący, napełniający, operator kontenera-cysterny/cysterny przenośnej i rozładowca. W związku z tym, iż operator logistyczny w obsłudze towarów niebezpiecznych jest reprezentowany przez przewoźnika ( kierowcę ) i ma posiada bezpośredni kontakt z nadawcą i odbiorcą – to zostały szczegółowo opisane obowiązki niżej wymieniowych głównych uczestników obrotu towarami niebezpiecznymi,. W tym przypadku określa się jako klientów operatora: Nadawcę oraz Odbiorcę. Przewoźnik natomiast pełni rolę operatora logistycznego.

OBOWIĄZKI GŁÓWNYCH UCZESTNIKÓW PRZEWOZU

Transport towarów niebezpiecznych – Definicje głównych uczestników przewozu.

NADAWCA – według definicji zawartej w  przepisach ADR to przedsiębiorstwo ( podmiot ), które wysyła towary niebezpieczne we własnym imieniu, albo w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu. Definicja ta rozwiązuje wiele problemów związanych z konkretnym ustaleniem odpowiedzialności. Zawsze należy zacząć od zapisów w umowie przewozu, przy czym należy pamiętać, że formą umowy przewozu jest również dokumentacja przewozowa (list przewozowy lub CMR).

ODBIORCA – według definicji zawartej w przepisach  ADR, oznacza odbiorcę zgodnie z umową przewozu. Jeżeli zgodnie z przepisami zawartymi w umowie przewozu, odbiorca wyznacza osobę trzecią, to tę  za tę osobę uważa się za odbiorcę w zrozumieniu ADR. Jeżeli operacja transportowa odbywa się bez umowy przewozu, to za odbiorcę uważa się przedsiębiorstwo, które odbiera ładunek z towarami niebezpiecznymi po jego przybyciu.

PRZEWOŹNIK – według ADR to przedsiębiorstwo, które wykonuje operację transportową na podstawie umowy przewozu lub bez niej.

 

 

.

%

spełnienia wymagań

Doradztwo ds. transportu materiałów niebezpiecznych.

Każde przedsiębiorstwo, które dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku, powinno wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z tym transportem.

ul. K. Pułaskiego 24/2, 56-100 Wołów

514 768 800

andrzej.bukieda@interia.pl

Copyright © 2017-2022 Doradca ADR Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: WEBMETAMORFOZA